Peak Performance - Online

დისტანციური გუნდები ერთობლივად მუშაობენ, რათა გაუძღვნენ ექსპედიციას ევერესტის მწვერვალის დასაპყრობად

2 - 3 საათები
შიდა
შემაჯიბრებელი / გამაერთიანებელი
8 - განუსაზღვრელი

შესახებ

დაიპყარი მწვერვალი - ვირტუალური თიმბილდინგი არის მაღალეფექტური გუნდის მშენებლობის საუკეთესო საშუალება, სადაც მონაწილეები ხელმძღვანელობენ 20 დღიან ექსპედიციას და მოგზაურებს უძღვებიან ევერესტის დასაპყრობად. მათ აქვთ განსაზღვრული დავალებები, უნდა შეძლონ მწვერვალზე უსაფრთხოდ ასვლა და უკან დაბრუნება. მონაწილეები უერთდებიან საქმიანობას ვიდეო კონფერენციის საშუალებით, გუნდის თითოეულ წევრს ევალება კონკრეტული როლი და შესაბამისი ცოდნა. მათ უნდა მიიღონ მნიშვნელოვანი და სწორი გადაწყვეტილებები უამრავი ფაქტორის გათვალისწინებით, გათვალონ რისკები და საშიშროებები, გაითვალისწინონ თუ რა დაბრკოლებები შეიძლება შეხვდეთ ექსპედიციის დროს და უნდა მოახერხონ გუნდის სხვა წევრებს სწორად გადაუნაწილონ როლები და აკონტროლონ მათი მსვლელობა, მათ შორის ამინდის პროგნოზი, რელიეფის ცვლილების ჩათვლით. გუნდებმა უნდა მიიღონ ერთობლივი გადაწყვეტილებები ისეთ ელემენტებზე დაყრდნობით, როგორებიცაა ჟანგბადის მოთხოვნები, აკლიმატიზაცია, კარვების გაშლა, გუნდებმა ასევე უნდა გადაწყვიტონ თუ რა წაიღონ გრძელ და რთულ გზაზე - კარვები, ჟანგბადი ან/და საკვები. მოგზაურებს გუნდებისათვის დამატებითი ქულები მოაქვთ, თუ ისინი ახერხებენ მწვერვალის უფრო დიდ სიმაღლეზე ასვლას; თუმცა, თუ ისინი ვერ შეძლებენ საჭირო რესურსის წაღებას, ასეთ შემთხვევაში ისინი თავს იგდებენ საფრთხეში, შესაძლოა დაავადდნენ აკლიმატიზაციისაგან გამოწვეული სნეულებით, რამაც ასევე შესაძლოა სიკვდილიც გამოიწვიოს არასასურველ პირობებში. საბოლოო ჯამში, იმარჯვებს საუკეთესო გუნდი, რომელმაც ყველაზე მეტ ქულა დააგროვა, შეძლო ევერესტის მწვერვალის დაპყრობა და უკან მშვიდობიანად დაბრუნება.

სწავლების შედეგები

ბიზნესის წარმატების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლი კარგი გუნდია, რომელსაც უნდა ყავდეს კარგი ლიდერი. სიმულაციური თამაში "დაიპყარი მწვერვალი" - ლიდერობის უნარების გაუმჯობესების, ლიდერის აღმოჩენის, მართვისა და ქცევის სტილის განსაზღვრის საუკეთესო საშუალებაა. ასევე აქტივობა ხელს უწყობს როლების სწორად გადანაწილების მნიშვნელობის, დაბალანსებული ქცევის და გუნდის ფუნქციონირების სწორად აღქმას. საინტერესო და საკმაოდ დაძაბული თამაშის შემდეგ გუნდის წევრებს შორის ყალიბდება ჰარმონიული და თანამშრომლური კლიმატი, ვლინდება პერსონალის ძლიერი და სუსტი მხარეები, ფასდება გუნდის რესურსი და პოტენციალი, ნათელი ხდება გუნდის მოტივაციის და დემოტივაციის ფაქტორები, გუნდის წევრებს შორის ემოციური დამოკიდებულებები.

მოითხოვეთ ციტატა